6fyb3 dda2k 7ibk6 iz8nt debk6 yfz4e 8zkt3 bz5di d9zfk st9n7 stby6 7dat6 fssya ezz84 8b4ti b96an 3t74d 42f4e b92tt 22eiz 7f323 Does anyone have a pdf of the strixhaven tracking sheet? The report card looking thing. |

Does anyone have a pdf of the strixhaven tracking sheet? The report card looking thing.

2021.12.08 12:25 Xalimata Does anyone have a pdf of the strixhaven tracking sheet? The report card looking thing.

I bought the physical book and was looking for a way to get that sheet.
submitted by Xalimata to DnD [link] [comments]


2021.12.08 12:25 Emotional_Ad_5164 My first time ever engaging with someone in my husbands family. They are all so well-worded and good at arguing. I’ve always felt way too something to join conversation/debates. Too dumb? Too clueless? I don’t know. Whatever. I did it 😂

My first time ever engaging with someone in my husbands family. They are all so well-worded and good at arguing. I’ve always felt way too something to join conversation/debates. Too dumb? Too clueless? I don’t know. Whatever. I did it 😂 submitted by Emotional_Ad_5164 to exmormon [link] [comments]


2021.12.08 12:25 Tasty_Principle_2478 He kinda hawt >.>;

He kinda hawt >.>; submitted by Tasty_Principle_2478 to OriginalCharacters [link] [comments]


2021.12.08 12:25 HampsterMage Backwards shipwreck?

Why is this shipwreck backwards? Maybe a glitch in the seed?
submitted by HampsterMage to Minecraft [link] [comments]


2021.12.08 12:25 MarshallBlathers Chick-Fil-A "Waffle Fry" Copycat Question

I can't seem to find a mandolin that can cut to the thickness that matches the waffles fries of Chick-Fil-A. The one I have seems to cut at 1/4" but then they shrink significantly when frying. So - I could be frying improperly, or the cuts are not thick enough. Can anyone provide some insight?
submitted by MarshallBlathers to seriouseats [link] [comments]


2021.12.08 12:25 NOpieMAN 🎅🎅🎅🎅

🎅🎅🎅🎅 submitted by NOpieMAN to dankmemes [link] [comments]


2021.12.08 12:25 joken1105 On or Off-Campus Apartment for Next Year

Lately, I have been researching on and off-campus living locations I have been deciding between a few for a 4 bedroom apartment. Villas on Rensch immediately appealed to me because of its short distance to campus (it has a $794/month deal rn for 4 bed 4 bath). I know Villas on Rensch has a shuttle, but being within walking distance is a huge plus for me. I was also looking at Auden Buffalo for off-campus living. I understand that Auden is much further away, but they have a shuttle and I noticed they have way more amenities than the Villas have (rooms available for $764 with 4 bed 3 bath). I was also looking at on-campus living, especially Hadley, because of its proximity to campus. However, I recognize that I could get a lot more for the price I would be paying for Hadley in an off-campus apartment. If anybody has any input or opinions on the villas, Hadley, Auden, or any other off-campus options under $800/month, any comments are appreciated!
submitted by joken1105 to UBreddit [link] [comments]


2021.12.08 12:25 Arthurmorgane Si

Si submitted by Arthurmorgane to MAAU [link] [comments]


2021.12.08 12:25 Ambitious_Act_8651 Good window for investing - IINN filed a patent application

Inspira Technologies announced today that they filed a PCT patent application for the ART device, which could minimize the need for mechanical ventilation.
That could be a good opportunity to enter!
https://finance.yahoo.com/news/inspira-technologies-files-pct-patent-140000567.html?guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAJ_abLivLySxwtgbjkcOczKTRXjIL3aFuvEb0wW3-JyDK5RyNhpDjGvrMpReWnsizLYW4LYpzzyP2U_iFF281n7SdYIbMZIKoT0GBm8V6rX5CX0upYuFxXz5qD9DTzeMg0-QLixP9z_kenTbMINVIny6rGv1iYIC65ivvsTyrneG&guccounter=2
submitted by Ambitious_Act_8651 to InvestmentEducation [link] [comments]


2021.12.08 12:25 hkkhpr Easy and fun game for family gathering with my aging dad

Hey boardgame fans! I'm taking my chance here to ask for recommendations for any game that is easy to learn and play.
We are a small family (5 persons) and on every christmas we play games.... but in fact we alway play the same game: Scattegories. It's the only game we own that my dad can understand. He was also able to play the french version of Cards against humanity (but this game is just not that funny).
He's not that old but have a very heavy cancer that is taking a cognitif and physical toll every years. So he does have somewhat of a hard time understanding abstract rules. One time we tried Jungle Speed (I thought ''it's just reflexes and images'') and he lost so bad (at least everybody was laughing)! He can't read or spell too good either and doesn't have good reflexes. I was thinking about something like Ticket to Ride which is fairly easy to understand, not too fast a gameplay either, but thought that you guys here might have other recommendations.
My husdand suggested A Fake Artist in New-York which is cute and since not expensive would allow to bring more than one game so little card or dices based game suggestions in that vein are also welcome.
Thank you so much in advance and merry holiday season to all of you!
submitted by hkkhpr to boardgames [link] [comments]


2021.12.08 12:25 betothejoy What does a mathematician do when he’s constipated? I shared this joke because I’m a mathematician.

submitted by betothejoy to NobodyAsked [link] [comments]


2021.12.08 12:25 Muted-Menu-2492 Einfach zu geil 🥵❤

Einfach zu geil 🥵❤ submitted by Muted-Menu-2492 to KatiKtr [link] [comments]


2021.12.08 12:25 CenterLaneEnds 5" X 7" Line and Wash, Me

5 submitted by CenterLaneEnds to Watercolor [link] [comments]


2021.12.08 12:25 AR_MR_XR REALWEAR announces the 'Navigator 500'

REALWEAR announces the 'Navigator 500' submitted by AR_MR_XR to AR_MR_XR [link] [comments]


2021.12.08 12:25 nobetter87 How do I make the bottom of the print look as good as the top of my raft?

How do I make the bottom of the print look as good as the top of my raft? submitted by nobetter87 to FixMyPrint [link] [comments]


2021.12.08 12:25 theoddleftist MSVT debatt 001 Om början till en bättre skola

MSVT DEBATT 001 - Om början till en bättre skola Debatt om modellmotion inlämnad av Liberalerna
Förslag till reformer

  1. att Statens skolverk av regeringen ska ges i uppdrag att ta fram en nationell digital resursbank för lärare och elever.
  2. att ändra lydelsen i 10 kap. 23a § så från "elever som har avslutat årskurs 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E" till "elever som har avslutat årskurs 6, 7 och 8 och som riskerar att i nästa årskurs inte nå kunskapskraven för betyget E".
  3. att besluta om förändringar i Skollagen (2010:800) utefter vad som föreslagits i rapporten Statens skolverk lämnade till regeringen den 17 mars 2021(dnr. 6.1.1 - 2020:495).
  4. att ge regeringen i uppdrag att besluta om förändringar i Skolförordningen (2011:185) utefter vad som föreslagits i rapporten Statens skolverk lämnade till regeringen den 17 mars 2021(dnr. 6.1.1 - 2020:495).
  5. att ge regeringen i uppdrag att ge Statens skolverk i uppdrag att inom en enligt regeringen rimlig tidsram göra ytterligare en översyn av timplanen för undervisning i grundskolan, denna gång i syfte att öka timtalet för undervisning i svenska/svenska som andraspråk, idrott och hälsa, matematik och samhällskunskap.
Motivering Detta är första steget i Liberalernas plan för en bättre skola och därmed en bättre framtid. Läget i skolan är illa med många mått mätt. Vi har betygsinflation i både offentliga och privata skolor samtidigt som allt fler elever inte uppnår gymnasiebehörighet (Juhlin, 2021). Vi har dock verktyg att komma tillrätta med detta. I detta första reformpaket föreslår vi ett flertal saker, till att börja med att vi lyssnar på Skolverkets egna regeringsredovisning. Där föreslår de exempelvis att vi tar bort elevens val, som idag bedrivs under väldigt ojämlika former, och i stället fokuserar på vissa grundämnen (Skolverket, 2021).
Detta är rätt väg att gå enligt myndigheterna och Liberalerna, men vi måste också fortsätta framåt. Vi föreslår ytterligare en översikt av timplanen för grundskolan med målet att öka tiden som avsätts för idrott. Fysisk aktivitet är avgörande för goda och hållbara prestationer, även hos barn. Vi måste också satsa på vitala grundämnen såsom matematik, där svenskar fallit efter internationellt sett, samhällskunskap, som är så viktigt för våra medborgares förståelse för samhället vi lever i, och svenska, som är en grundförutsättning för att kunna leva och agera i det svenska samhället.
Vi Liberaler tror dock inte att det räcker med tvingande medel för att uppnå våra mål, utan vi måste också satsa på att skapa förutsättningarna som krävs för att våra skolor och elever ska kunna lyckas. Ett steg i detta är att skapa en digital resursbank med undervisningsmaterial som kan användas i undervisningen. En sådan skulle underlätta distansundervisning, kanske inte idag eller imorgon, men på ett par års sikt väntas användbarheten öka drastiskt. Ett annat steg är en utökad lovskola för elever som riskerar att inte bli godkända. Vi måste bli bättre på att fånga upp de som riskerar ett liv präglat av studiesvårigheter i ung ålder.
Sammantaget är detta reformpaket en viktig pusselbit i förbättring av svenskt skolväsende. Vi vill se och kommer se fler förslag från Liberalernas håll, inte minst ett ställningstagande angående ett förstatligande av skolan, som är att vänta efter det att utredningen gällande "förutsättningar för ett statligt huvudmannaskap för skolan" presenteras i slutet av maj 2022 (Utbildningsdepartementet, 2020).
Källor:
Juhlin, Johan, 2021, Betygen blir högre – men elevernas kunskap ökar inte. SVT Nyheter, [Tillgänglig här].
Skolverket, 2021, Redovisning av uppdrag om översyn av timplanen för grundskolan och motsvarande skolformer, [Tillgänglig här].
Utbildningsdepartementet, 2020, Dir. 2020:140, [Tillgänglig här].
Signerat
Liberalerna 
Detta är en motion inlämnad av Liberalerna. Denna version av ärendet avslutas den 10 december, ifall den återkallas av inlämnaren, eller presenteras i en ny omarbetad version startas en ny debatt.
submitted by theoddleftist to iksdagen [link] [comments]


2021.12.08 12:25 eleventhreehundred Dani / Los Angeles

submitted by eleventhreehundred to portraitphotos [link] [comments]


2021.12.08 12:25 hayjam777 Does electing 100 % conservative direction in 401k protect me if stock market crashes

I am 62 , retiring in 4 months. I plan on Cashing out my 401 k at that time . I am concerned that a stock market crash or huge downturn could take a chunk of my 401k assets . With only 4 months to go , there isn't a lot to gain at this point . . I may be paranoid but with the market potentially being unstable , will electing 100 % conservative allocation protect me if the market does sink or crash in the next 4 months ?
submitted by hayjam777 to FinancialPlanning [link] [comments]


2021.12.08 12:25 MorkEdward Housewarming gift for my closest friends moving in together! The top coaster has a picture of a mountain I hiked with this friend.

submitted by MorkEdward to woodworking [link] [comments]


2021.12.08 12:25 popthedudep Selling puts

I just started options, matter of fact I’ve never even bought my first contract, but I was looking at selling puts, and for what I can see the only downside is that your loss is unlimited.
However if you aren’t expecting the stock to move much, can’t you wait for expiration and make a profit of what you bought for?
submitted by popthedudep to optionsfordummies [link] [comments]


2021.12.08 12:25 FunniPotato I tried to build a seabase in muck...

I tried to build a seabase in muck...
MUCK IS HARDDDD
submitted by FunniPotato to DaniDev [link] [comments]


2021.12.08 12:25 s7caricaturas [FOR HIRE] Hello everyone, I am back to doing commissions (three openings) I offer a realistic and professional illustration, take the opportunity to illustrate your character... great prices.

[FOR HIRE] Hello everyone, I am back to doing commissions (three openings) I offer a realistic and professional illustration, take the opportunity to illustrate your character... great prices. submitted by s7caricaturas to commissions [link] [comments]


2021.12.08 12:25 Claphamtulip Santa Maria Novella - Worth the Hype?

I plan on going on a sniffing journey to their London store this weekend! Very interested in Melograno, Gelnosmio and Caprifolgio!
How did you find their scents?
submitted by Claphamtulip to fragrance [link] [comments]


2021.12.08 12:25 WashedUpPanth Road to F2P T5: Day 27 | Grinding Sun Tzu 60 | LIVE

Road to F2P T5: Day 27 | Grinding Sun Tzu 60 | LIVE submitted by WashedUpPanth to RiseofKingdoms [link] [comments]


2021.12.08 12:25 RealDaveRubin Radical Theory vs the CIA: A video about how the CIA spied on French left wing intellectuals.

Radical Theory vs the CIA: A video about how the CIA spied on French left wing intellectuals. submitted by RealDaveRubin to conspiracytheories [link] [comments]


http://doski29.ru